Zgodnie z Regulaminem Studiów SUM przy zaliczeniu na ocenę i egzaminach stosuje się następująca skalę ocen:

 

 

OCENA

SŁOWNIE

 

 

5

bardzo dobry

 

 

4,5

ponad dobry

 

 

4

dobry

 

 

3,5

dość dobry

 

 

3

dostateczny

 

 

2

niedostateczny

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA:

 

  1. Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym
  2. Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym
  3. Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym
  4. Ocena dość dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym
  5. Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

 

 

ZALICZENIE - student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty uczenia się i potrafi je zastosować
w praktyce.

Warunki zaliczenia egzaminu/zaliczeń testowych – zgodnie Zarządzeniem Nr 75/2016  Rektora SUM z późn.zm.

Warunki zaliczenia egzaminu/zaliczeń praktycznych – zgodnie z procedurą/instrukcją określoną przez Koordynatora przedmiotu choroby wewnętrzne

Nabycie umiejętności praktycznych określonych w Rozporządzeniu MZ z dnia 28 sierpnia 2017 r. (poz. 1728) w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego potwierdza nauczyciel w „Dzienniku Praktyk-praktyczne nauczanie kliniczne kierunek lekarski”

(umiejętność A – czynności z nią związane student wykonuje prawidłowo i w pełni samodzielnie,

umiejętność B – student zna zasady wykonywania czynności z nią związanych, potrafi przy nich asystować).

 

Protokół egzaminu praktycznego z chirurgii

kierunek lekarski SUM Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Data……………………………………………………………

Imię i nazwisko studenta….……………………………………………………………………………..

Grupa…………………………………………………………

Omawiany przypadek (inicjały, nr historii  choroby) …………………….

Karta odpowiedzi studenta

Lp.

Zadanie

Punkty

1

Wywiad                                                                                                   (0-6 pkt)

 

 

2

Badanie fizykalne                                                                                    (0-6 pkt)

 

 

3

Rozpoznanie wstępne                                                                              (0-4 pkt)

 

 

4

Proponowane postępowanie diagnostyczne                                            (0-4 pkt)

 

 

5

Interpretacja podstawowych badań dodatkowych                        

morfologia i podstawowe badania biochemiczne…...…………………(0-2 pkt)

gazometria…..………………………………………………………….(0-2 pkt)

badania obrazowe:

RTG ……………...……………………………………………………(0-2 pkt)

USG ………….………………………………………………………..(0-2 pkt)

TK……………….……………………………………………………..(0-2 pkt)

 

 

…………..

…………..

………….…………. …………..

6

Diagnostyka różnicowa                                                                           (0-5 pkt)

 

 

7

Rozpoznanie ostateczne                                                                          (0-5 pkt)

 

 

8

Proponowane postępowanie terapeutyczne (leczenie operacyjne, farmakoterapia, leczenie miejscowe, itp.)                                               (0-5 pkt)

 

 

9

Proponowane postępowanie poszpitalne/ ambulatoryjne                       (0-4 pkt)

 

 

10

Pytania dodatkowe

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 

 

11

Kompetencje miękkie studenta 1        ……...…………………………(0-1 pkt)

Uwagi:

 

 

 

 

Punktacja końcowa                                              (maksymalnie 50 punktów)

 

 

 

Egzamin zdany przy uzyskaniu 35 punktów (70%)       

Pieczątka Katedry                                                                        Podpis Egzaminatora

1  Podstawy oceny kompetencji miękkich  STUDENTA

Skala:

TAK  ocena pozytywna

NIE   ocena negatywna

0       brak możliwości oceny

lp

 

Uwagi egzaminatora

 

1

jaki ma stosunek do chorych, czy wyraża życzliwość, współczucie

 

2

jak rozmawia z chorym, czy szanuje jego prawa do prywatności

 

3

czy potrafi dostosować swoje zachowanie do konkretnej sytuacji

 

4

czy potrafi wzbudzić zaufanie chorego

 

 

5

czy właściwie rozumie zasadę korzyści (czy potrafi zaproponować takie postępowanie, które u danego chorego przyniesie korzyści przeważające nad potencjalnymi stratami)

 

6

czy bierze pod uwagę w swoich propozycjach preferencje pacjenta

 

7

czy osądza moralnie pacjenta

 

 

8

czy potrafi zakwestionować nieetyczne decyzje

 

 

9

czy potrafi współpracować z innymi studentami dla dobra chorego

 

10

czy traktuje innych studentów jak kolegów i w razie potrzeby oferuje pomoc

 

11

czy podejmuje jakieś działania w przypadku nieetycznego zachowania innego studenta

 

12

jak rozmawia z nauczycielem akademickim /egzaminatorem

 

 

/ocena opisowa/

 

UWAGI