Opis modułu kształcenia

Nazwa modułu (przedmiotu)

Chirurgia

Kod podmiotu

ZCK, ZCT, ZKN, ZCN, ZCE, ZUR

Kierunek studiów

lekarski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

Poziom studiów

jednolite studia magisterskie

Forma studiów

stacjonarne / niestacjonarne

Rok studiów

III, IV, V, VI

Przynależność do grupy przedmiotów wg standardów:

nauki kliniczne niezabiegowe

Forma zakończenia  przedmiotu

Egzamin po

VI roku

Liczba punktów ECTS: 21

Sposób ustalania oceny z przedmiotu

Formy zajęć

i inne

Liczba godzin zajęć

Całkowita

Pracy studenta

Zajęcia

kontaktowe

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się w ramach form zajęć

Waga w %

Wykłady

50

10

50

ocena przygotowania do zajęć („wejściówki”),  zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, egzamin testowy

50

Seminaria

107

43

107

Ćwiczenia praktyczne

215

100

215

Obserwacja ciągła, kliniczne studia przypadków, zaliczenie praktyczne, egzamin praktyczny

40

Samokształcenie

105

105

0

Ocena aktywności na ćwiczeniach, seminariach, wykładach, zaliczenie prezentacji multimedialnej

10

Razem:

630

258

372

Razem:

100 %

Kategoria efektów

 

Lp.

 

Efekty uczenia się dla modułu (przedmiotu)

Efekty kierunkowe

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się

Uwagi

Wiedza

1.

Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna)

A.W2

 

Metody formujące:

ocena przygotowania do zajęć,

obserwacja ciągła, ocena aktywności na ćwiczeniach
i seminariach oraz wykładach (jeżeli mają charakter konwersatoryjny),

kliniczne studia przypadków,

zaliczenie pisemne
i ustne,

zaliczenie prezentacji multimedialnej

 

 

 

Metody podsumowujące:

egzamin testowy

 

2.

Zna prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy oraz czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi

B.W5

 

3.

Zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny

B.W34

 

4.

Rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem

D.W4.

 

5.

Zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno- -medycznych

D.W13

 

6.

Zna podstawy medycyny opartej na dowodach

D.W20

 

7.

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do naj­częstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań:

a) chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętni­czego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego

E.W7

 

8.

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego, w tym
w szczególności:

a)ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b)chorób klatki piersiowej,

c)chorób kończyn i głowy,

d)złamań kości i urazów narządów

F.W1

 

9.

Zna wybrane zagadnienia z zakresu chirurgii dziecięcej, w tym traumatologii i otorynolaryngologii, wady i choroby nabyte będące wskazaniem do leczenia chirurgicznego u dzieci

F.W2

 

10.

Zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych

F.W3

 

11.

Zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji oraz wykonania znieczulenia miejscowego i kontrolowanej sedacji

F.W4

 

12.

Zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym

F.W5

 

13.

Zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii

F.W6

 

14.

Zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych

F.W7

 

15.

Zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych,:

a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących

F.W10

 

16.

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego w zakresie:

a) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych,

b) innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami,

c) urazów czaszkowo-mózgowych,

d) wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,

e) guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego,

f) chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego;

F.W13

 

17.

Zna w podstawowym zakresie problematykę transplantologii zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane

F.W14

 

18.

Zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu

F.W15

 

1.

Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna)

 

 

Umiejętności

1.

Korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi

B.U11

Metody formujące:

ocena przygotowania do zajęć,

obserwacja ciągła,

ocena aktywności na ćwiczeniach,

kliniczne studia przypadków,

zaliczenie oparte o problemy przy łóżku chorego,

zaliczenie umiejętności praktycznych, w tym w warunkach symulowanych

 

 

 

Metody podsumowujące:

 egzamin praktyczny

 

2.

Wyjaśnia różnice między badaniami prospektywnymi i retrospektywnymi, randomizowanymi i kliniczno-kontrolnymi, opisami przypadków i badaniami eksperymentalnymi oraz szereguje je według wiarygodności i jakości dowodów naukowych

B.U13

 

3.

Planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

B.U14

 

4.

Rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem

D.W4

 

5.

Przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także rozmawia z pacjentem o jego sytuacji życiowej

D.U5

 

6.

Informuje pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych i uzyskuje jego świadomą zgodę

D.U6

 

7.

Przekazuje pacjentowi i jego rodzinie informacje o niekorzystnym rokowaniu

D.U7

 

8.

Przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

D.U12

 

9.

Posiada zdolność rozpoznawania etycznych wymiarów decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych od normatywnych

D.U13

 

10.

Przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do poszanowania godności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do tajemnicy informacji związanych z pacjentem, prawa do wyrażenia świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego, prawa do świadczeń zdrowotnych, prawa do zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego oraz prawa do godnej śmierci

D.U14

 

11.

Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym

D.U15

 

12.

Krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępną literaturę

D.U17

 

 

13.

Postępuje właściwie w przypadku urazów (zakłada opatrunek lub unieruchomienie, zaopatruje i zszywa ranę)

E.U36

 

14.

Asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę ope­rowaną

F.U1

 

15.

Posługuje się podstawowymi narzędzia

mi chirurgicznymi

F.U2

 

16.

Stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U3

 

 

17.

Zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny

F.U4

 

18.

Zakłada wkłucie obwodowe

F.U5

 

19.

Bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt

F.U6

 

20.

Ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości dłu­gich

F.U7

 

21.

Wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w ty­powych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieru­chamiającego

F.U8

 

22.

Zaopatruje krwawienie zewnętrzne

F.U9

 

23.

Wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy

F.U10

 

24.

Działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych

F.U11

 

25.

Monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe

F.U12

 

26.

Ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi

F.U21

 

27.

Rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego

F.U22

 

28.

Ocenia wskazania do wykonania punkcji nadłonowej i uczestniczy w jej wykonaniu

F.U23

 

29.

Asystuje przy typowych procedurach urologicznych (endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej układu moczo­wego, litotrypsji, punkcji prostaty)

F.U24

 

Kompetencje społeczne

1.

Zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno- -medycznych

D.W13

Metody formujące:

obserwacja ciągła, ocena aktywności/ postawy na zajęciach,

kliniczne studia przypadków,

zaliczenie oparte
o problemy przy łóżku chorego

 

 

 

Metody podsumowujące:

egzamin testowy
i praktyczny

 

2.

Zna zasady pracy w grupie;

D.W15

 

3.

Rozumie kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania zachowań ludzkich;

D.W16

 

4.

Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki  i pełen szacunku kontakt z chorym

D.U4.

D.U5.

 

5.

Przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także rozmawia z pacjentem o jego sytuacji życiowej; 

 

D.U5.

 

6.

Przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych; 

 

D.U12.

 

7.

Posiada zdolność rozpoznawania etycznych wymiarów decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych od normatywnych; 

 

D.U13.

 

8.

Przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do poszanowania godności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do tajemnicy informacji związanych z pacjentem, prawa do wyrażenia świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego, prawa do świadczeń zdrowotnych, prawa do zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego oraz prawa do godnej śmierci

D.U14.

 

9.

Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym

 

D.U15.

 

10

Posiada świadomość własnych ograniczeń  i umiejętność stałego dokształcania się

D.U16.

 

                           

Samokształcenie

1.

Poszerzenie wiedzy poprzez wyszukiwanie i zapoznawanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi tematyki przedmiotu w oparciu o dostępne źródła (internet, czasopisma, książki, bazy danych biblioteki).

2.

Ugruntowanie wiedzy poprzez samodzielną analizę literatury, korzystanie z internetu, czasopism naukowych, książek, baz danych biblioteki

3.

Możliwość uczestnictwa w pracach Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Literatura podstawowa:

1.

O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

2.

Andrzej Żyluk (red). Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage. Warszawa, 2016

3.

red. naukowa: A. Jeziorski, P.Ł. Rutkowski, W.M. Wysocki

Chirurgia onkologiczna. t.1-3 PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018 – wybrane zagadnienia

Literatura uzupełniająca:

1.

L.J. Skandalakis, J.E. Skandalakis, red. naukowa wyd. polskiego: J. Gawrychowski Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019

2.

A. Brooks, B. Cotton, N. Tai: Ostry dyżur chirurgiczny. PZWL 2013

3.

Repetytorium z chirurgii; pod redakcją A. Żyluk, Warszawa 2016, Wydawnictwo MediPage

4.

W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL