Regulamin zajęć z chirurgii dziecięcej dla studentów IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego ŚUM w Zabrzu

REGULAMIN ZAJĘĆ
z przedmiotu chirurgia
kierunek lekarski
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w roku akademickim 2019/2020

 1. Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Uchwała Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.), w tym zasad etyki i deontologii, odnoszenia się z szacunkiem do chorych i zachowania w tajemnicy dotyczących ich informacji objętych tajemnicą zawodową oraz do poszanowania godności każdego człowieka, w tym osoby zmarłej.
 2. Zajęcia dydaktyczne z chirurgii obejmują ćwiczenia, seminaria oraz wykłady, odbywające się zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Dziekana. Uczestnictwo we wszystkich przewidzianych planem studiów zajęciach jest obowiązkowe.

Opis obowiązujących efektów uczenia zawarty jest w module nauczania przedmiotu dostępnym do wglądu w sekretariacie i na stronie internetowej jednostek prowadzących zajęcia z przedmiotu (https://chirurgdzieciecy.zabrze.sum.edu.pl /).

Tematyka zajęć dydaktycznych oraz spis obowiązujących podręczników stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu i są dostępne na stronie internetowej jednostek prowadzących zajęcia z przedmiotu.

 1. Seminaria z wybranego zakresu tematycznego odbywają się w formie prezentacji multimedialnej/ dyskusji, zgodnie z harmonogramem.
 2. Ćwiczenia odbywają się w odzieży ochronnej; w przypadku zajęć związanych z badaniem krwi obowiązuje używanie rękawiczek ochronnych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.  Studenci odpowiadają materialnie za sprzęt dydaktyczny powierzony im na czas ćwiczeń. Zauważone usterki lub braki należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który wykazał się przygotowaniem merytorycznym do prowadzonych zajęć na podstawie zalecanego piśmiennictwa oraz wiedzy zdobytej w czasie  wykładów, seminariów i ćwiczeń, oraz uzyskał pozytywną ocenę ze sprawdzającego wiedzę zaliczenia ustnego lub pisemnego. Student, który nie wykazał się należytym przygotowaniem teoretycznym do ćwiczeń jest zobowiązany do uzyskania, w terminie 7 dni, zaliczenia wymaganego materiału u osoby prowadzącej zajęcia (w trakcie godzin konsultacyjnych według harmonogramu dostępnego w sekretariacie jednostki), a następnie do praktycznego odrobienia tych ćwiczeń z inną grupą bądź w tygodniu zajęć uzupełniających na koniec semestru.

 1. W przypadku zaistnienia przyczyn losowych/zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w ćwiczeniach, seminariach lub zaliczeniu końcowym zajęć student zobowiązany jest do odrobienia zaległych zajęć z inną grupą bądź w tygodniu zajęć uzupełniających na koniec semestru.

5.1. Nieobecności studenta na ćwiczeniach, seminariach lub zaliczeniu końcowym zajęć, wynikające z:

 1. uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni,
 2. oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz,
 3. działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki,
 4. uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane, bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę przeprowadzającą egzamin.

 

 1. Zaliczenie końcowe bloku z przedmiotu uzyskuje student, który zaliczył wszystkie przewidziane harmonogramem formy zajęć dydaktycznych (wszystkie ćwiczenia, seminaria, wykłady) oraz zdał z oceną co najmniej dostateczną zaliczenie końcowe, które przeprowadzane jest w ostatnim dniu zajęć w formie ustnej/pisemnej.

Student, który uzyskał średnią ocen powyżej 4.0 z zaliczeń końcowych wszystkich bloków z przedmiotu może przystąpić do egzaminu z przedmiotu w przedterminie.

Wyniki zaliczenia końcowego będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Jednostki niezwłocznie po sprawdzeniu prac tj. w przypadku terminu pierwszego – do 2 dni roboczych, a terminu poprawkowego – do 3 dni roboczych.

Każdy student ma prawo do wglądu do swojej pracy zaliczeniowej w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników zaliczenia. Jeżeli w wyniku wglądu do pracy i jej analizy student stwierdzi, że udzielone przez niego odpowiedzi są prawidłowe, a nie otrzymały należytej liczby punktów, może wystąpić do Kierownika jednostki z umotywowanym wnioskiem o powtórne sprawdzenie pracy.

W przypadku uzyskania na zaliczeniu końcowym oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo zaliczenia poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Kierownika jednostki: I zaliczenie poprawkowe: do 30 dni od daty pierwszego terminu; II zaliczenie poprawkowe w okresie kończącym zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu na danym roku studiów. Nie zgłoszenie się studenta w przewidzianym terminie powoduje utratę terminu zaliczenia.

W przypadku nieobecności na zaliczeniu końcowym studentów, o których mowa w pkt. 5.1. Regulaminu, wyznaczony będzie dodatkowy termin zaliczenia.

 1. Egzamin z przedmiotu chirurgia (termin pierwszy oraz dwa egzaminy poprawkowe) składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego, i obejmuje zagadnienia przewidziane w programie studiów, zawarte w treści wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz w zalecanym piśmiennictwie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu egzaminacyjnego.

Szczegółowy regulamin egzaminu z przedmiotu chirurgia dostępny jest na stronie internetowej jednostek prowadzących zajęcia z przedmiotu i stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.1. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest  w wybranych jednostkach prowadzących zajęcia z przedmiotu przez wybranych pracowników SUM.

Celem egzaminu praktycznego jest sprawdzenie na podstawie wybranych przypadków klinicznych umiejętności przeprowadzenia przez studenta badania podmiotowego, przedmiotowego, ustalenia planu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, interpretacji badań diagnostycznych oraz przeprowadzenia diagnostyki różnicowej. Podczas egzaminu oceniany jest poziom zrozumienia zagadnień, umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów. Ponadto oceniane są umiejętności studenta w zakresie komunikowania się z chorym, współpracownikami i z egzaminatorem, przestrzegania praw pacjenta, wyrażania empatii.

Punktacja za oceniane składowe egzaminu praktycznego jest wyszczególniona w Karcie Egzaminu Praktycznego z chirurgii, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej jednostek prowadzących zajęcia z przedmiotu.

7.2. Egzamin teoretyczny z chirurgii przeprowadzany jest jako test jednokrotnego wyboru w formie elektronicznej zgodnie z regulaminem określonym w załączniku nr 2 Zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 21.06.2016r. z późn. zm. Rektora SUM.

7.3. Przewiduje się możliwość zdawania egzaminu teoretycznego w terminie zerowym tj. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej dla studentów VI roku, którzy uzyskali średnią powyżej 4.0 ze wszystkich przewidzianych programem studiów zajęć z  przedmiotu.

Warunkiem zdawania egzaminu teoretycznego w „terminie zerowym” jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu teoretycznego w „terminie zerowym” stanowi ostateczny jego wynik.

 1. W czasie zajęć dydaktycznych i egzaminów studentów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych oraz rejestracji audiowizualnej.
 2. Bieżące sprawy administracyjne dotyczące studentów, w tym składanie podań o odrabianie zajęć, należy załatwiać w sekretariacie Jednostki lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: (chirdzza@sum.edu.pl).