Regulamin
odwiedzin w oddziałach pediatrycznych oraz zasad pobytu rodzica (opiekuna) z
hospitalizowanym dzieckiem przez całą dobę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1. W trosce o prawidłową realizację praw pacjenta dziecka Szpital zapewnia im kontakt z innymi osobami, takimi jak opiekunowie prawni dziecka oraz inne osoby, za zgodą opiekunów prawnych, zwanych również odwiedzającymi, z zachowaniem zasad opisanych w pkt 2-33.

2. Odwiedzający mogą przebywać w oddziale w godzinach od 8:00 do 20:00 z zastrzeżeniem pkt 26-27 .

3. Odwiedziny nie mogą kolidować z prowadzonym procesem diagnostyki i leczenia, rehabilitacji oraz obowiązkiem kontynuowania nauki (dotyczy dzieci w wieku szkolnym).

4. Obecność osób, których mowa w pkt 1, w oddziale musi być zgodna z regulacjami Wewnętrznymi Szpitala, w tym w szczególności z przepisami: BHP, p. POŻ, porządkowymi oraz zasadami higieny.

5. Sprawowanie opieki osoby, o których mowa w punkcie 1, nad dzieckiem nie może naruszać praw pozostałych pacjentów do właściwego leczenia, spokoju, intymności.

6. Osoby, o których mowa w pkt 1, zobowiązane są do przestrzegania poleceń personelu.

7. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.

8. Ze względów lokalowych i epidemiologicznych jednocześnie u jednego dziecka może przebywać jedna osoba, chyba że lekarz dyżurny wyrazi zgodę na odwiedziny większej ilości osób.

9. Odwiedziny przez dzieci poniżej 13 roku życia, możliwe są jedynie za indywidualną zgodą lekarza prowadzącego.

10. W wyjątkowych wypadkach, ze względu na dobro dziecka prawo rodziców do odwiedzin może być ograniczone lub rozszerzone.

11. Pacjentów nie mogą odwiedzać i pielęgnować osoby zainfekowane, niezrównoważone psychicznie, nietrzeźwe, nie przestrzegające zasad higieny.

12. W razie stwierdzenia okoliczności, o których mowa w punkcie 11, lekarz prowadzący lub dyżurny ma prawo zażądać od osoby natychmiastowego opuszczenia oddziału.

13. Osoby odwiedzające zobowiązane są zgłosić pielęgniarce dyżurnej fakt przyjścia oraz opuszczenia oddziału. W trakcie odwiedzin osoby odwiedzające sprawują bezpośredni nadzór nad dzieckiem.

14. W przypadku wyjścia dziecka z osobami o których mowa w pkt 1, poza teren oddziału, wymagana jest zgoda lekarza prowadzącego lub dyżurnego. W czasie pobytu poza oddziałem rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko.

15. W trakcie przebywania z dzieckiem w oddziale, osoby, o których mowa w pkt 1, zobowiązane są do czynnego uczestnictwa w procesie pielęgnacji dziecka i wypełniania jego czasu wolnego.

16. Odwiedzającym nie wolno samodzielnie stosować zabiegów leczniczych, zmieniać diety czy zalecanego postępowania.

17. Dożywianie dzieci jest dozwolone, po wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji. Dodatkowa żywność może być przechowywana w lodówce oddziału, pod warunkiem umieszczenia jej w zamykanym, opisanym pojemniku.

18. Wszystkie niepokojące objawy u dziecka, zaobserwowane przez opiekującą się nim osobę powinny być niezwłocznie zgłoszone pielęgniarce dyżurnej.

19. Zabawki przyniesione małym dzieciom powinny być czyste, bezpieczne i łatwo zmywalne (gumowe lub plastikowe). Dzieci w wieku szkolnym mogą mieć przy sobie podręczniki szkolne.

20. Dzieci należy zaopatrzyć w przybory toaletowe (mydło, szczoteczkę, pastę do zębów, grzebień, ręcznik, papier toaletowy), a także w pantofle i klapki pod prysznic, skarpetki, piżamę, bieliznę osobistą oraz systematycznie wymieniać ubrania na czyste.

21. Zabrania się odwiedzającym:

– pozostawiania dzieciom przedmiotów wartościowych jak np. laptopy, drogie zabawki oraz dokumentów i pieniędzy w kwocie powyżej 10 zł,

– palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających na terenie Szpitala oraz przebywania na terenie Szpitala będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez personel medyczny złamania zakazu jest on zobowiązany powiadomić służby porządkowe, które są upoważnione do wyproszenia takiej osoby z terenu Szpitala,

– używania jakichkolwiek własnych urządzeń lub aparatów zasilanych energią elektryczną,

– ładowania telefonów komórkowych,

– korzystania z sanitariatów przeznaczonych dla dzieci,

– pozostawiania dzieciom lekarstw oraz ostrych, niebezpiecznych przedmiotów.

22. Osoby, o których mowa w punkcie 1, mogą korzystać wyłącznie z sanitariatów dla nich wyznaczonych. Użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia po sobie czystości.

23. Osobom o których mowa w punkcie 1, zabrania się prania i suszenia w oddziale odzieży własnej i ubranek dziecięcych.

24. Osoby, o których mowa w punkcie 1, nie mogą wchodzić do pomieszczeń zabiegowych i do kuchni oddziałowej.

25. Personel Szpitala nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty, zabawki i przedmioty wartościowe pozostawione w oddziale.

26. W oddziałach pediatrycznych istnieje możliwość pozostawania jednej osoby o której mowa w pkt 1, z hospitalizowanym dzieckiem przez całą dobę oraz przez cały okres hospitalizacji. Ze względu na ograniczenia lokalowe pierwszeństwo stałego przebywania z dzieckiem mają:

– matki karmiące piersią,

– matki (opiekunowie) niemowląt,

– matki (opiekunowie) dzieci mających trudności adaptacyjne.

27. Na pozostawanie osoby, o której mowa w pkt 1, z hospitalizowanym dzieckiem w porze nocnej wyraża zgodę indywidualnie ordynator.

28. Na czas pobytu w godzinach nocnych osoba, o której mowa w pkt 1, otrzymuje identyfikator (wzór identyfikatora Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).

29. Imienną ewidencję wydawanych identyfikatorów prowadzi pielęgniarka oddziałowa, a w czasie jej nieobecności pielęgniarka dyżurna (wzór ewidencji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

30. Osoby, o których mowa w punkcie 1, które otrzymały zgodę na pobyt z dzieckiem w godzinach nocnych przebywają wyłącznie w oddziale, w którym leczone jest dziecko.

31. Osoby o których mowa w punkcie 1, pozostające przy dziecku na zasadach pkt 26-27 nie podlegają opiece personelu medycznego.

32. Osoby, o których mowa w punkcie 1, sprawujące opiekę nad hospitalizowanym dzieckiem przez całą dobę powinni posiadać własne przybory toaletowe.

33. Osoby, o których mowa w punkcie 1, mogą przebywać z chorym dzieckiem, które zostało przyjęte do Szpitala w godzinach nocnych do czasu załatwienia formalności, a po przyjęciu do oddziału na podstawie wyżej opisanej zgody.