REGULAMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
z przedmiotu chirurgia
kierunek lekarski
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w roku akademickim 2019/2020

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest  w wybranych jednostkach prowadzących zajęcia z przedmiotu przez wybranych pracowników SUM.

Przydział grup i osób egzaminujących odbywa się drogą losowania przy udziale starostów poszczególnych grup VI roku kierunku lekarskiego i przedstawicieli uczelni.

Warunkiem zdawania egzaminu praktycznego jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Termin egzaminu praktycznego ustalany jest przez kierownika jednostki lub osobę egzaminująca w porozumieniu ze starostą grupy, nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej w semestrze, w którym kończy się nauczanie danego przedmiotu.

Celem egzaminu praktycznego jest sprawdzenie na podstawie wybranego przypadku klinicznego umiejętności przeprowadzenia przez studenta badania podmiotowego, przedmiotowego, ustalenia planu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, interpretacji badań diagnostycznych oraz przeprowadzenia diagnostyki różnicowej. Podczas egzaminu oceniany jest poziom zrozumienia zagadnień, umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów. Ponadto oceniane są umiejętności studenta w zakresie komunikowania się z chorym, współpracownikami i z egzaminatorem, przestrzegania praw pacjenta, wyrażania empatii.

Punktacja za oceniane składowe egzaminu praktycznego jest wyszczególniona w Protokole Egzaminu Praktycznego z chorób wewnętrznych, który stanowi załącznik do Regulaminu.

Warunkiem zdania egzaminu praktycznego jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

Wyniki egzaminu praktycznego (tj. liczba uzyskanych punktów) ogłaszane będą bezpośrednio po jego przeprowadzeniu.

W czasie egzaminu studentów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych oraz rejestracji audiowizualnej.

W ciągu jednego dnia student może przystępować do egzaminu lub zaliczenia na ocenę tylko z jednego przedmiotu

Wynik egzaminu z przedmiotu obliczany jest z sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym i egzaminie teoretycznym (testowym).